Начало » Европейско антитръстово законодателство

Европейско антитръстово законодателство

 

Разпоредби от Договора за функционирането на Европейския съюз


Член 101 ДФЕС

(предишен член 81 от ДЕО)

  1. Забраняват се като несъвместими с вътрешния пазар всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат търговията между държавите-членки и които имат за своя цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, и в частност такива, които:

а) пряко или косвено определят покупни или продажни цени или други условия на търговията;

б) ограничават или контролират производството, пазарите, технологичното развитие или инвестициите;

в) осъществяват подялба на пазари или на доставчици;

г) прилагат различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други търговски партньори, като по този начин ги поставят при сравнително по-неблагоприятни условия;

д) поставят сключването на договорите в зависимост от приемането на допълнителни задължения, които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.

  1. Всички споразумения или решения, които са забранени в съответствие с настоящия член, са нищожни.
  2. Разпоредбите на параграф 1 могат да бъдат обявени за неприложими по отношение на:

– всяко споразумение или определен вид споразумения между предприятия;

– всяко решение или определен вид решения на сдружения на предприятия;

– всяка съгласувана практика или определен вид съгласувани практики,

които допринасят за подобряване на производството или разпространението на стоки или за развитието на техническия или икономическия прогрес, като при това предоставят на потребителите справедлив дял от получените ползи, без:

а) да налагат на участващите предприятия ограничения, които не са абсолютно необходими за постигането на тези цели;

б) да дават възможност на такива предприятия да елиминират конкуренцията по отношение на съществена част от съответните стоки.

Член 102 ДФЕС

(предишен член 82 от ДЕО)

Забранена като несъвместима с вътрешния пазар е всяка злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение в рамките на вътрешния пазар или в съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху търговията между държавите-членки.

Такава злоупотреба в частност може да се изразява в:

а) пряко или косвено налагане на нелоялни покупни или продажни цени или на други несправедливи условия за търговия;

б) ограничаване на производството, пазарите или технологичното развитие във вреда на потребителите;

в) прилагане на различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други търговски партньори, като по този начин ги поставя в сравнително по-неблагоприятно положение;

г) поставяне на сключването на договори в зависимост от приемането на допълнителни задължения от другите страни, които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.

Регламенти за прилагане на членове 101 и 102 ДФЕС

Регламент 1/2003 относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора. ОВ L 1, 4.1.2003, стp. 167.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A32003R0001

Регламент 773/2004 на Комисията относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО. OВ L 123, 27.4.2004, стр 242.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0773

Регламенти за Групово Освобождаване

Регламент (ЕС) 2023/.1066  на Комисията от 1 юни 2023 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз към някои категории споразумения за научноизследователска и развойна дейност.  ОВ  L 143, 2.6.2023, стp. 9–19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1066&qid=1687120666834

Регламент (ЕС) 2023/1067 на Комисията от 1 юни 2023 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз към някои категории споразумения за специализация.  ОВ L 143, 2.6.2023, стр.20

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1067

Регламент (ЕС) 2022/720 от 10 май 2022 година за прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики; ОВ L 134, 11.5.2022, стр.4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0720&from=EN

Насоки  отнасящи се за приложението на регламенти за групово освобождаване  

Насоки за оценка на споразуменията за хоризонтално сътрудничество (все още непубликувано в ОВ);

https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-06/2023_revised_horizontal_guidelines_en_0.pdf

Насоките относно вертикалните ограничения; ОВ C 248/01.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0630(01)&from=EN

Директиви

ДИРЕКТИВА 2014/104/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 ноември 2014 относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията,  ОВ L 349 5.12.2014, стр. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0104

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 година за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар OВ L 11, 14.1.2019, стр.3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0001

Известия на Европейската комисия

Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели; ОВ C 298/11;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006XC1208(04)-20150805&from=EN

Известие на Комисията относно воденето на производства за постигане на споразумение с оглед приемане на решения съгласно член 7 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета при дела за картели; ОВ C 167, 2.7.2008 г., стp. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008XC0702(01)-20150805

Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция; ОВ C 101/03;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0427(02)

Известие на Комисията относно сътрудничеството между Комисията и съдилищата на държавите-членки на Европейския съюз при прилагането на членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност; ОВ C 101/04;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0427(03)&from=EN

Известие относно споразумения с незначителен ефект, които не ограничават съществено конкуренцията по смисъла на член 101, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Известие „de minimis“ ); ОВ C 291, 30.8.2014, стр. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0830(01)

Известие на Комисията относно определянето на съответния пазар по смисъла на общностното право на конкуренция; ОВ C 372,. 9.12.1997, стр.5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997Y1209(01)

Известие на Комисията относно неофициални насоки, свързани с нови или нерешени въпроси по отношение на членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които възникват в отделни случаи (писма за насоки); ОВ C 381, 4.10.202207, стр. 9

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC1004(02)

Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003; ОВ C 210/02;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006XC0901(01)

Насоки относно понятието за засягане на търговията, което се съдържа в членове 81 и 82 от Договора; ОВ С 101/07;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0427(06)&from=EN

Насоки за прилагане на член 81, параграф 3 от Договора; С 101/08.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0427(07)&from=EN

Насоки за приоритетите на Комисията по прилагането на член 82 от Договора за ЕО в областта на злоупотребата с практики на отстраняване на конкуренти, наложени от предприятия с господстващо положение ОВ C 45, 24.2.2009, стp. 7–20

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52009XC0224%2801%29

Изменение на Насоки за приоритетите на Комисията по прилагането на член 82 от Договора за ЕО в областта на злоупотребата с практики на отстраняване на конкуренти, наложени от предприятия с господстващо положение от 2023г.

https://competition-policy.ec.europa.eu/antitrust/legislation/application-article-102-tfeu_bg

Известие на Комисията относно най-добрите практики за водене на производства, свързани с членове 101 и 102 от ДФЕС. ОВ C 308, 20.10.2011, стр.6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011XC1020(02)

Решения

Решение относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция.  ОВ L 275, 20.10.2011, стр.29.

https://competition-policy.ec.europa.eu/antitrust/procedures/hearing-officer-terms-reference_bg?etrans=bg

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам