Начало » Европейско законодателство държавни помощи

Европейско законодателство държавни помощи

 

Разпоредби от ДФЕС

Член 107 ДФЕС

(предишен член 87 от ДЕО)

  1. Освен когато е предвидено друго в Договорите, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар.
  2. За съвместими с вътрешния пазар се считат:

а) помощи със социален характер, предоставени на отделни потребители при условие, че тези помощи се предоставят, без да се прави разграничение по отношение на произхода на засегнатите стоки;

б) помощи за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия или други извънредни събития;

в) помощи, предоставени на икономиката в отделни региони на Федерална република Германия, които са засегнати от разделението на Германия, доколкото тези помощи са необходими, за да се компенсират икономическите затруднения, предизвикани от това разделение. Пет години след влизането в сила на Договора от Лисабон, Съветът, по предложение на Комисията, може да приеме решение за отмяна на настоящата буква.

  1. За съвместими с вътрешния пазар могат да се приемат:

а) помощите за насърчаване на икономическото развитие на региони, където жизненото равнище е необичайно ниско или където има високо равнище на непълна заетост, както и на регионите, посочени в член 349, като се вземе предвид структурната, икономическата и социалната ситуация в тях;

б) помощите за насърчаване изпълнението на важен проект от общоевропейски интерес или за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава-членка;

в) помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности или на някои икономически региони, доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес;

г) помощите за насърчаване на културата и опазване на наследството, доколкото тези помощи не засягат условията на търговия и конкуренция в рамките на Съюза в степен, противоречаща на общия интерес;

д) такива други видове помощи, каквито могат да бъдат определени с решение на Съвета, по предложение на Комисията.

Член 108 ДФЕС

(предишен член 88 от ДЕО)

  1. Комисията, в сътрудничество с държавите-членки държи под постоянно наблюдение всички системи за предоставяне на помощ, съществуващи в тези държави. Тя предлага на последните всички подходящи мерки, които са необходими за последователно развитие или функциониране на вътрешния пазар.
  2. Ако Комисията, след като е уведомила всички заинтересовани страни да представят своите мнения, установи, че помощта, предоставена от държавата или чрез ресурси на държавата, е несъвместима с вътрешния пазар в съответствие с член 107, или че тази помощ е била използвана не по предназначение, тя взема решение, че съответната държава-членка е задължена да отмени или измени тази помощ в срок, който Комисията определя.

Ако съответната държава не се съобрази с това решение в определения срок Комисията или всяка друга заинтересована държава може, чрез дерогация от разпоредбите на членове 258 и 259, да отнесе въпроса пряко до Съда на Европейския съюз.

По искане на държава-членка, Съветът с единодушие може да реши, че помощта, която държавата предоставя или има намерение да предостави, се счита за съвместима с вътрешния пазар, чрез дерогация от разпоредбите на член 107 или от предвидените в член 109 регламенти, ако такова решение може да бъде оправдано с извънредни обстоятелства. Що се отнася до въпросната помощ, ако Комисията вече е започнала процедурата, предвидена в първа алинея от настоящия параграф фактът, че заинтересованата държава е отправила искане до Съвета води до спирането на тази процедура, докато Съветът вземе отношение по въпроса.

Ако Съветът не е изразил отношението си в срок от три месеца от подаването на молбата, Комисията се произнася по случая.

  1. Комисията следва да бъде информирана в разумен срок, който да й даде възможност да представи своето становище по отношение на всякакви планове за предоставянето или изменението на помощта. Ако тя счита, че такъв план е несъвместим с вътрешния пазар, като се позовава на член 107, тя без забавяне започва процедурата, предвидена в параграф 2. Заинтересованата държава-членка не може да започне прилагането на предложените мерки, докато тази процедура не доведе до постановяването на окончателно решение.
  2. Комисията може да приема регламенти относно категориите държавни помощи, за които Съветът е определил, в съответствие с член 109, че могат да бъдат освободени от процедурата, предвидена в параграф 3 от настоящия член.

Член 109 ДФЕС

(предишен член 89 от ДЕО)

Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, може да приема подходящи регламенти за прилагането на членове 107 и 108 и в частност може да определя условията, при които се прилага член 108, параграф 3, както и категориите помощи, които са изключени от тази процедура.

 

Вторично право на съюза приложимо в областта на държавните помощи

 

Основни правила

Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, OB C 262, 19.7.2016г., стр. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)

Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз OB L 248, 24.9.2015г., стр. 9 (процесуален регламент)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1589

Регламент (ЕС) 2015/2282 на Комисията от 27 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията по отношение на формулярите за уведомление и формулярите за информация, OB L 325, 10.12.2015г., стр. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2282

Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност OB L 140, 30.4.2004г., стр. 1, остава приложим въпреки промените в процесуалния регламент

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32004R0794

Кодекс на най-добри практики при провеждане на процедури за контрол на държавните помощи, OB C 253, 19.7.2018г., стр. 14

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC0719(01)

Формуляр за жалба свързана с държавни помощи :

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/complaints_en

Категории помощи съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от ДФЕС

Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора OB L 187, 26.6.2014г., стр. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651

Регламент (ЕС) на 2021 /1237 Изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора от 23 юли 2021 година OB L 270, 29.7.2021г., стр. 39

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1237

Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз OB L 327, 21.12.2022г., стр. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2472

Регламент (ЕС) 2022/2473 на Комисията от 14 декември 2022 година за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз OB L 327, 21.12.2022г., стр. 82

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2473

Хоризонтални правила приложими за всички индустрии

Комисията прие въз основа на член 107, параграф 3, буква а) и буква в) от ДФЕС хоризонталните правила, които се прилагат за всички отрасли и определят позицията на Комисията относно съвместимостта на конкретни категории помощи.

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1407

Правила приложими за подпомагане на конкретни дейности като например научно изследователска, оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение, регионална държавна помощ, държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране, повече информация е предоставена тук :

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/horizontal-rules_en

Критерии за анализа на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес OB C 528, 30.12.2021г., стр. 10

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1230(02)

Някои специфични секторни правила за оценка на съвместимост на държавна помощ по силата на член 107 от ДФЕС

Енергетика и околна среда

Насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г, OB C 80, 18.2.2022г.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0218(03)

Селско стопанство и селските райони

Насоки за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC1221(01)

Рибарство и аквакултури

Насоки за държавна помощ за рибарството и аквакултурите, OB C 107, 23.3.2023г., стр. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023XC0323(01)

Регионална помощ

Насоки за регионална държавна помощ OB C 153, 29.4.2021г., стр. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0429(01)

Прилагане на член 107, параграф 1 от ДФЕС от националните съдилища

Известие на Комисията относно прилагането на правилата за държавна помощ от националните съдилища (2021/C 305/01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0730(01)

Неправомерна държавна помощ

Известие на Комисията относно събирането на неправомерна и несъвместима държавна помощ, OB C 247, 23.7.2019г., стр. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0723(01)

 

 

 

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам