Начало » За Конкурентното право

Учредители

Екатерина Русева работи в областта на конкурентно право повече от две десетилетия. Завършва право  в СУ “Климент Охридски” и  магистратура по европейско и международно търговско право във Великобритания. Защитава докторска дисертация в Европейски Университетски Институт във Флоренция, Италия, на тема “Злоупотреби с господстващо положение в европейското конкурентно право”. Започва професионалната си кариера като адвокат в България през 1997г. В периода 2007-2021г. е експерт в Главна Дирекция „Конкуренция“ на Европейската Комисия, където работи за развитието на политиката на конкуренция, консултира и координира антитръстови производства и представлява  Европейската Комисия  в  Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и в Международната мрежа по конкуренция. От 2022г. е член на юридическата служба на Европейската Комисия и представлява Европейската Комисия в дела пред Съда на Европейския съюз. Има многобройни публикации в областта на конкурентното право в европейски специализирани издания и научни сборници. Автор е на книгата “Rethinking Exclusionary Abuses in EU Competition Law” (Hart 2010), редактор и съавтор на книгата “EU Antitrust Procedure” (Oxford, 2020). Член е на изпълнителния комитет на Глобалния център за конкурентно право (Global Competition Law Centre) на Колежа на Европа в Брюж. От 2010 година е гостуващ лектор по европейско конкурентно право в България и чужбина. Освен майчиния български език, владее английски, италиански и френски език.

Мира Райчева завършва право през 1996 г. в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, където през 2006 г. се дипломира и като магистър по право на Европейския съюз. Професионалната й кариера започва през 1997г. като граждански съдия. През 2005г. става част от административното правосъдие, а от 2010г. е съдия във Върховния административен съд. В периода 2009- 2013 г.  е представител на Република България в Европейската мрежа за свободно движение в рамките на Европейския съюз, организирана от Центъра по миграционно право към Университета Радбауд Нийменген, Холандия, с подкрепата на Европейската комисия. През 2019г.  е консултант на Съвета на Европа за Молдова. Преподавател е в Националния институт на правосъдието в София. От 2018г. е съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека.

Има над 12 години опит като първоинстанционен и касационен съдия в областта на конкурентното право с две специализации в Европейския Университетски иститут във Флоренция, Италия. В периода 2015- 2016 г. сътрудничи на UNCTAD при провеждането на поредица обучителни семинари в Тирана, Албания, за съдии и членове на Комисията за защита на конкуренцията. От 2012г. е член на Европейската асоциация на съдиите, прилагащи конкурентното право (AECLJ), а от 2021г. е член на изпълнителния комитет на асоциацията. Съавтор на книгата „Наръчник за съдии. Европейско право. Вътрешни политики на ЕС“, публикувана през 2019 г. по проект „Иновативни продукти и услуги в образованието“, осъществен от Националния институт на правосъдието, с подкрепата на Европейския социален фонд.

През 2022г. става първият български магистрат,  номиниран от Съвета на ООН за вътрешно правораздаване за съдия в Трибунала по споровете към ООН, а кандидатурата й е  подкрепена от 75 държави.

Кирил Пангелов работи в областта на конкуренцията и регулацията в стопанската дейност на предприятията от 2004 г. В продължение на повече от 12 години е служител в Комисията за защита на конкуренцията, като в периода от 2010 г. до 2016 г. е директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията”. Участва в създаването и функционирането на Софийския форум по конкуренция като регионална организация за сътрудничество между националните органи по конкуренция от Югоизточна Европа, в която регулярно в продължение на 5 години вземат участие изтъкнати специалисти и лектори по право на конкуренцията от UNCTAD, ОИСР, СЕС, ЕК, държавите членки на ЕС, както и от САЩ, Канада, Япония, Обединено кралство, Русия, Турция, Грузия, Чили и други. От 2013 г. до 2016 г. е консултант на UNCTAD при партньорска проверка на правото и политиката на конкуренцията в Албания. От 2016 г. работи в сферата на секторната регулация в застрахователната индустрия, като понастоящем е директор на дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор“ в Комисията за финансов надзор. Завършил е „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. Има магистърска степен по „Финанси” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” от 2006 г., както и магистърска степен по „Право на ЕС” от СУ „Св. Климент Охридски” от 2008 г. и университетска диплома от Университета в Нанси, Франция от 2008 г. Специализирал е в областта на правото на конкуренцията в множество курсове на Академията по европейско право в Трир, Германия и е правил стаж в Генерална дирекция „Конкуренция” на ЕК през 2007 г. Като докторант по „Право на ЕС“ в СУ „Св. Климент Охридски” разработва дисертационен труд на тема „Доказателства и доказателствени средства при искове за обезщетение на вреди от нарушения по чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС“. От 2009 г. е хоноруван преподавател в международна магистърска програма „Право на ЕС“ към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, от 2017 г. преподава в магистърска програма „Право и икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, а от 2022 г. води лекции по конкурентно право в магистърска програма по „Защита на основните права“ към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на множество статии в областта на европейското право по конкуренция. Съавтор е на книгата „Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, издадена от ИК „Труд и право”, 2009, както и на “Европейско гражданство. Вътрешни политики на ЕС. Глава 6: Основи на националното и европейското право на конкуренцията”, НИП, София, 2019.

 Иван Стойнев е магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2005г.) и магистър по Право на Европейския съюз от Université Paris II – Pantheon Assas, Франция (2007г.). През 2011г. защитава с отличие и похвала на журито докторска степен по Право на Европейския съюз в Université Paris II – Pantheon Assas, Франция, с тема „Влияние на концентрациите върху изграждането и функционирането на вътрешния енергиен пазар“. През 2013г. е избран за главен асистент по Право на ЕС в ЮФ на СУ и лектор към Международната магистърска програма „Право на ЕС“, а от 2018г. е доцент. В периода 2015-2020г. е пост-докторант към Университета на Лотарингия и стипендиант на Френското правителство за върхови научни постижения. В периода 2002-2003г. е сътрудник към Комисия по енергетика към 39-то Народно събрание. Има публикувани редица статии в областта на конкурентното право и енергетиката, като през 2018г. излиза от печат и първият том от монографичното му изследване, посветено на „Правния режим за защита на конкуренцията в ЕС“. Чете лекции в Университета на Лотарингия, Център за обучение на адвокати, Институт по публична администрация и др. Владее отлично френски и английски.

Наталия Христова

Агапия Кирилова завършва специалност „Право“ към Софийския университет „Св.Климент Охридски“ през 2016 г. Една година по-късно се дипломира и като магистър по Право на Европейския съюз по съвместна магистърска програма между Софийския университет и Университета на Лотарингия, Франция (Université de Lorraine). От февруари 2018 г. е зачислен докторант по Право на ЕС в Юридическия факултет на Софийския университет с тема: „Съдебен контрол върху актовете на ЕК и КЗК, приети в изпълнение на правомощията им по защита на конкуренцията в ЕС“. През 2019 г. печели стипендия от Френския институт за докторантура под двойно научно ръководство и от май месец с.г. е зачислен докторант в Университета на Лотарингия в Нанси. Хоноруван асистент по Право на ЕС в ЮФ на СУ. От 2019 г. практикува и като адвокат към Софийска адвокатска колегия.

Марин Банков работи в Главна Дирекция „Конкуренция“ на Европейската Комисия от 2018г., където се занимава с антитръстова проблематика  в сектора на земеделие и изработва насоки за приложението на конкурентните правила в този сектор. Притежава  бакалавърска степен от  Хагския университет по приложни науки по специалност “Международно и европейско право“,  магистърска степен от  Стокхолмския университет по специалност “Европейско икономическо право“, както и диплома за завършен курс по право в България. Освен български, владее английски, испански, френски и немски език.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Цветелина Георгиева завършва бакалавърска степен по право в университета Robert Schuman, Страсбург, Франция (2006 г.). Специализира магистратура в университета Paris II – Pantheon Assas, Париж, Франция (2007 г.) на тема « Европейско бизнес право » със специален фокус върху право на конкуренцията. В периода 2007 г. – 2009 г. e стажант – адвокат в адвокатски кантори Freshfields Bruckhaus Deringer и Bredin Prat в Париж и Брюксел. През 2010 г. завършва квалификацията си като адвокат в Париж в Ecole de formation du barreau.

В периода 2010 г. – 2016 г. e експерт в Генерална Дирекция Конкуренция, като в периода 2010 г. -2013 г.  води разследвания в областта на злоупотреби с господстващо положение в енергийния сектор, a в периода 2013 г. – 2016 г. води разследвания в областта на контрола на концентрациите във фармацевтичната индустрия, химичната индустрия и банковия сектор. В този период се занимава с пазарни анализи и оценка на корективни мерки, предложени от предприятията с цел да се запази конкуренцията след предвиденото сливане.

От 2017 г. е член на правната служба на Европейската комисия. През периода 2017 г. – 2022 г. е част от екипа « държавни помощи », където редовно представлява Европейската комисия по дела, свързани с държавни помощи пред Общия съд и Съда на Европейския съюз. През последните близо шест години съветва Гeнерална Дирекция Конкуренция относно правните аспекти на решения и насоки в областта на държавните помощи. От края на 2022 г. е част от екипа на правната служба на Комисията, специализиран в областта на международното право и външната политика на Европейския съюз, като редовно представлява Комисията в международни преговори и в дела пред Общия съд и Съда на Европейския съюз, свързани със санкции, наложени от ЕС.

Тя е автор на публикации относно правото на ЕС в областта на конкуренцията, публикувани в « Concurrences », « Lamy de la concurrence », «  Journal de droit européen ».

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам