Начало » За нас » Членове

Екатерина Русева работи в областта на конкурентно право повече от две десетилетия. Завършва право  в СУ “Климент Охридски” и  магистратура по европейско и международно търговско право във Великобритания. Защитава докторска дисертация в Европейски Университетски Институт във Флоренция, Италия, на тема “Злоупотреби с господстващо положение в европейското конкурентно право”. Започва професионалната си кариера като адвокат в България през 1997г. В периода 2007-2021г. е експерт в Главна Дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия, където работи за развитието на политиката на конкуренция, консултира и координира антитръстови производства и представлява  Европейската комисия  в  Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и в Международната мрежа по конкуренция. От 2022г. е член на юридическата служба на Европейската комисия и представлява Европейската комисия в дела пред Съда на Европейския съюз. Има многобройни публикации в областта на конкурентното право в европейски специализирани издания и научни сборници. Автор е на книгата “Rethinking Exclusionary Abuses in EU Competition Law” (Hart 2010), редактор и съавтор на книгата “EU Antitrust Procedure” (Oxford, 2020). Член е на изпълнителния комитет на Глобалния център за конкурентно право (Global Competition Law Centre) на Колежа на Европа в Брюж. От 2010 година е гостуващ лектор по европейско конкурентно право в България и чужбина. Освен майчиния български език, владее английски, италиански и френски език.

Мира Райчева завършва право през 1996 г. в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, където през 2006 г. се дипломира и като магистър по право на Европейския съюз. Професионалната й кариера започва през 1997г. като граждански съдия. През 2005г. става част от административното правосъдие, а от 2010г. е съдия във Върховния административен съд. В периода 2009- 2013 г.  е представител на Република България в Европейската мрежа за свободно движение в рамките на Европейския съюз, организирана от Центъра по миграционно право към Университета Радбауд Нийменген, Холандия, с подкрепата на Европейската комисия. През 2019г.  е консултант на Съвета на Европа за Молдова. Преподавател е в Националния институт на правосъдието в София. От 2018г. е съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека.

Има над 12 години опит като първоинстанционен и касационен съдия в областта на конкурентното право с две специализации в Европейския Университетски иститут във Флоренция, Италия. В периода 2015- 2016 г. сътрудничи на UNCTAD при провеждането на поредица обучителни семинари в Тирана, Албания, за съдии и членове на Комисията за защита на конкуренцията. От 2012г. е член на Европейската асоциация на съдиите, прилагащи конкурентното право (AECLJ), а от 2021г. е член на изпълнителния комитет на асоциацията. Съавтор на книгата „Наръчник за съдии. Европейско право. Вътрешни политики на ЕС“, публикувана през 2019 г. по проект „Иновативни продукти и услуги в образованието“, осъществен от Националния институт на правосъдието, с подкрепата на Европейския социален фонд.

През 2022г. става първият български магистрат,  номиниран от Съвета на ООН за вътрешно правораздаване за съдия в Трибунала по споровете към ООН, а кандидатурата й е  подкрепена от 75 държави.

Кирил Пангелов работи в областта на конкуренцията и регулацията в стопанската дейност на предприятията от 2004 г. В продължение на повече от 12 години е служител в Комисията за защита на конкуренцията, като в периода от 2010 г. до 2016 г. е директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията”. Участва в създаването и функционирането на Софийския форум по конкуренция като регионална организация за сътрудничество между националните органи по конкуренция от Югоизточна Европа, в която регулярно в продължение на 5 години вземат участие изтъкнати специалисти и лектори по право на конкуренцията от UNCTAD, ОИСР, СЕС, ЕК, държавите членки на ЕС, както и от САЩ, Канада, Япония, Обединено кралство, Русия, Турция, Грузия, Чили и други. От 2013 г. до 2016 г. е консултант на UNCTAD при партньорска проверка на правото и политиката на конкуренцията в Албания. От 2016 г. работи в сферата на секторната регулация в застрахователната индустрия, като понастоящем е директор на дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор“ в Комисията за финансов надзор. Завършил е „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. Има магистърска степен по „Финанси” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” от 2006 г., както и магистърска степен по „Право на ЕС” от СУ „Св. Климент Охридски” от 2008 г. и университетска диплома от Университета в Нанси, Франция от 2008 г. Специализирал е в областта на правото на конкуренцията в множество курсове на Академията по европейско право в Трир, Германия и е правил стаж в Генерална дирекция „Конкуренция” на ЕК през 2007 г. Като докторант по „Право на ЕС“ в СУ „Св. Климент Охридски” разработва дисертационен труд на тема „Доказателства и доказателствени средства при искове за обезщетение на вреди от нарушения по чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС“. От 2009 г. е хоноруван преподавател в международна магистърска програма „Право на ЕС“ към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, от 2017 г. преподава в магистърска програма „Право и икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, а от 2022 г. води лекции по конкурентно право в магистърска програма по „Защита на основните права“ към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на множество статии в областта на европейското право по конкуренция. Съавтор е на книгата „Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, издадена от ИК „Труд и право”, 2009, както и на “Европейско гражданство. Вътрешни политики на ЕС. Глава 6: Основи на националното и европейското право на конкуренцията”, НИП, София, 2019.

Иван Стойнев е магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2005г.) и магистър по Право на Европейския съюз от Université Paris II – Pantheon Assas, Франция (2007г.). През 2011г. защитава с отличие и похвала на журито докторска степен по Право на Европейския съюз в Université Paris II – Pantheon Assas, Франция, с тема „Влияние на концентрациите върху изграждането и функционирането на вътрешния енергиен пазар“. През 2013г. е избран за главен асистент по Право на ЕС в ЮФ на СУ и лектор към Международната магистърска програма „Право на ЕС“, а от 2018г. е доцент. В периода 2015-2020г. е пост-докторант към Университета на Лотарингия и стипендиант на Френското правителство за върхови научни постижения. В периода 2002-2003г. е сътрудник към Комисия по енергетика към 39-то Народно събрание. Има публикувани редица статии в областта на конкурентното право и енергетиката, като през 2018г. излиза от печат и първият том от монографичното му изследване, посветено на „Правния режим за защита на конкуренцията в ЕС“. Чете лекции в Университета на Лотарингия, Център за обучение на адвокати, Институт по публична администрация и др. Владее отлично френски и английски.

Наталия Христова завършва  специалност „Право“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1997г., а през 2010г.   – магистърската програма „Право на ЕС” при СУ „Св. Климент Охридски” и Европейски университетски център – Нанси. От дипломирането си до момента е адвокат на свободна практика в областта на гражданското право. Владее немски и английски език.

Агапия Кирилова завършва специалност „Право“ към Софийския университет „Св.Климент Охридски“ през 2016 г. Една година по-късно се дипломира и като магистър по Право на Европейския съюз по съвместна магистърска програма между Софийския университет и Университета на Лотарингия, Франция (Université de Lorraine). От февруари 2018 г. е зачислен докторант по Право на ЕС в Юридическия факултет на Софийския университет с тема: „Съдебен контрол върху актовете на ЕК и КЗК, приети в изпълнение на правомощията им по защита на конкуренцията в ЕС“. През 2019 г. печели стипендия от Френския институт за докторантура под двойно научно ръководство и от май месец с.г. е зачислен докторант в Университета на Лотарингия в Нанси. Хоноруван асистент по Право на ЕС в ЮФ на СУ. От 2019 г. практикува и като адвокат към Софийска адвокатска колегия. Владее отлично френски и английски език.

Марин Банков работи в Главна Дирекция „Конкуренция“ на Европейската Комисия от 2018г., където се занимава с антитръстова проблематика  в сектора на земеделие и изработва насоки за приложението на конкурентните правила в този сектор. Притежава  бакалавърска степен от  Хагския университет по приложни науки по специалност “Международно и европейско право“,  магистърска степен от  Стокхолмския университет по специалност “Европейско икономическо право“, както и диплома за завършен курс по право в България. Освен български, владее английски, испански, френски и немски език.

Цветелина Георгиева завършва бакалавърска степен по право в университета Robert Schuman, Страсбург, Франция (2006 г.). Специализира магистратура в университета Paris II – Pantheon Assas, Париж, Франция (2007 г.) на тема « Европейско бизнес право » със специален фокус върху френско и европейско право на конкуренцията. През 2010 г. се квалифицира като адвокат в Париж.

В периода 2007 г. – 2009 г. e адвокат – стажант в адвокатски кантори Freshfields Bruckhaus Deringer и Bredin Prat в Париж и Брюксел. В периода 2010 г. – 2016 г. e експерт в Генерална Дирекция Конкуренция, като в периода 2010 г. -2013 г.  води разследвания в областта на злоупотреби с господстващо положение в енергийния сектор, със специален фокус върху българския енергиен пазар, a в периода 2013 г. – 2016 г. води разследвания в областта на контрола на концентрациите.

От 2017 г. е член на правната служба на Европейската комисия и неин процесуален представител пред Съда на Европейския Съюз. От 2017 г. до 2022 г. е част от екипа « държавни помощи » на правната служба, където редовно представлява Европейската комисия по дела свързани с тази тема, както и по български дела свързани с преюдициални запитвания и с право на конкуренцията. През последните близо шест години съветва Гeнерална Дирекция Конкуренция относно правните аспекти на решения, насоки и регламенти в областта на държавните помощи. От края на 2022 г. е част от екипа на правната служба на Комисията, специализиран в областта на международното право и външната политика на Европейския съюз, като редовно представлява Комисията в международни преговори, работни групи на Съвета на ЕС и в дела пред Съда на Европейския съюз, свързани със санкции, наложени от ЕС, както и по правни въпроси свързани с компетенциите на ЕС.

Тя е гост лектор към European Regulatory Academy (ERA), Trier, Германия по теми свързани с държавните помощи и процесуално право на ЕС. Автор е на публикации относно правото на ЕС в областта на конкуренцията, публикувани в правни списания « Concurrences », « Lamy de la concurrence », « Journal de droit européen ». Освен български език, владее отлично френски и английски.

Мирослава Маринова работи в областта на конкуренцията от 2004г. В продължение на 10 г. е служител на Комисията за защита на конкуренцията, където работи като икономист. Специализира икономика в конкурентното право в Кингс Колидж, Великобритания, където завършва следдипломна квалификация. През 2008г. завършва международна магистърска програма „Право на ЕС“ към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. В периода 2014-2018 г. е докторант по конкурентно право в Редингския Университет, където защитава докторка дисертация на тема “Отстъпки за лоялност като форма на злоупотреба с господстващо положение и приложението на теста за равностойно ефективният конкурент“, която същата година е публикувана като книга със заглавие: Fidelity Rebates in Competition Law – Application of the ‘As Efficient Competitor’ test (Wolters Kluwer 2018). Д-р Маринова има редица публикации в рецензирани списания. Една от нейните статии, публикувана в World Competition, беше номинирана за престижните награди за най-добра статия 2019 г., организирани съвместно от Concurrences Institute и Юридическия факултет на университета Джордж Вашингтон. През 2017-2018 преподава в програми за обучение на национални съдии по конкурентно право на ЕС. Октомври 2018 г. – март 2019 г. работи като научен сътрудник по право на конкуренцията, Британски институт за международно и сравнително право (British Institute of International and Comparative Law). От 2019г. до 2021г. работи по прилагането на законодателството в областта на конкуренцията, като експерт по конкурентно право в енергийния регулатор на Обединеното Кралство Ofgem. От 2021г. до момента е преподавател по конкурентно право в Университета на Източен Лондон, в Обединетото Кралсво и Университета на Ливърпул – онлайн магистрърски програми. Oт декември 2023г. д-р Маринова е старши сътрудник в Института за публична политика на Джордж Вашингтон, Лаборатория за конкуренция и иновации на Университета Джордж Вашингтон, САЩ. Освен български език, владее отлично английски език.

Златина Георгиева се занимава академично с европейско и конкурентно право от 2010 г., когато завършва бакалавърска степен „Европеистика и политически науки“ в Американския Университет в България и продължава следването си по двугодишна магистърска програма „Eвропейско право” в Университет Тилбург, Нидерландия. В периода 2012-2013 г. прави стаж в Главна Дирекция „Конкуренция” на ЕК, отдел „Прилагане на правилата за конкуренцията от страна на частноправни субекти”, където работи по подготовката на Директива 2014/104/ЕС. В периода 2013-2017 г., като докторант към Университет Тилбург, провежда емпирично-правно изследване на тема „Незадължителните правни актове (soft law) в конкурентното право и прилагането им в съдилищата на държавите членки на ЕС”. Придобива докторска степен през 2017 г., след което преподава конкурентно и регулаторно право като научен сътрудник към същия университет. Между 2018 и 2022 г. е пост-докторант в Технически Университет Мюнхен (катедра „Социални науки и технологии”), където изследва потенциала за прилагане на конкурентното и регулаторно право на цифровите пазари в Европа и в Африка. През 2019 г. се дипломира като юрист в Нидерландия. Има многобройни публикации в областта на конкурентното и регулаторно право и преподава в същата сфера. От 2022 г. е главен асистент в направление „Конкуренция, регулация и европейско управление” към Университет Утрехт, Нидерландия. Освен български език, владее отлично английски, холандски и испански.

Кремена Янева-Иванова завършва с отличие на випуска специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2007 г. (магистър), а през 2017 г. получава магистърска степен по конкурентно право на Европейския съюз от Кингс Колидж, Лондон, за дисертацията си на тема „Какво може да направи член 102 ДФЕС по отношение на мълчаливия сговор“. Член е на Софийската адвокатска колегия от 2010 г. и практикува като старши адвокат в Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“. Автор е на две статии, посветени на експлоатативните злоупотреби с господстващо положение (едната от тях в съавторство с Мирослава Маринова, PhD), както на главата, посветена на България, в 8-мото, 9-тото и 10-тото издание на ежегодния справочник „The Dominance and Monopolies Review“ в периода 2020-2022 г. Участва в ежегодните срещи на адвокатите по конкурентно право в Централна и Източна Европа от престижната международна адвокатска кантора Allen&Overy и свързаните с нея адвокатски кантори, които срещи са уникален форум за дискусия и обмен на опит по отношение на практиките на органите по конкуренция в региона. Има богат практически опит в прилагането на конкурентното право, като консултира и представлява български и международни клиенти в производствата пред Комисията за защита на конкуренцията и свързаните с това обжалвания пред българските съдилища. Освен български, владее отлично английски език.

Валери Божиков завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“, след което продължава образованието си в King’s College London, където специализира европейско и английско конкурентно право. По време на следването, а и 9 месеца след това, работи като научен сътрудник на проф. Ричърд Уиш и проф. Дейвид Бейли. Извън акадамичния свят Валери работи като конкурентноправен адвокат към нюйоркската кантора Фрийд Франк, разделяйки времето си между Лондон и Брюксел. С над 10 години опит в областта, в ежедневието си Валери представлява клиенти пред  Европейската Комисия, английския регулатор CMA, както и пред немския федерален орган по конкуренция – Bundeskartellamt. В последните три години, в резултат на бързопроменящата се регулаторна рамка, Валери започна да представлява клиенти във връзка с новоизникналите режими по чуждестранни инвестиции (foreign direct investment/national security). Владее английски, немски и френски език.

Антонина Бакърджиева Енгелбрект е професор по европейско право и директор на института по европейско право към Стокхолмския университет. Тя е завършила право в Софийския университет и има степен магистър по сравнително, европейско и международно право (LL.M) от Европейския университетски институт (EUI), Флоренция. Защитава докторска дисертация към Стокхолмския университет относно европеизацията на правото на нелоялна конкуренция и влиянието върху правото и институциите в Швеция и Германия. Антонина има многобройни публикации в различни области на европейското и сравнителното потребителско право, конкурентно право и защита на интелектуалната собственост. Изследователските й интереси са насочени предимно към въпросите на организацията на контрола и правоприлагането. Преподава и публикува и по общи въпроси на правото на европейска интеграция и на разширяването на ЕС. Антонина е била гост професор в Chicago Kent College of Law и Keio University, Токио, а също Hauser Global Fellow към New York University School of Law, както и Fernand Braudel Senior Fellow към EUI. Тя е член на научния съвет на шведската Агенция за защита на потребителите и дългогодишен ръководител на шведската мрежа по европейски правни изследвания (SNELS).

„Димитров, Петров и Ко.“ (DPC) – асоцииран член, е водещо адвокатско дружество с над 25-годишен опит, предлагащо комплексно обслужване във всички ключови области на правото. С екип от над 40 специалисти, кантората ежегодно е класирана на челни позиции от най-престижните световни правни справочници като The Legal 500, Chambers Europe, IFLR 1000, Whos Who Legal. Клиентите на DPC включват както стартъпи, така и водещи международни и местни компании, частни фондове за дялово участие и фондове за рисков капитал, държавни институции и неправителствени организации. Практиката на DPC в областта на конкурентно право също се радва на международно признание, а нейните ръководители адв. Зоя Тодорова и адв. Донка Стоянова могат да се похвалят с публикации в международни издания, участия в конференции и лекторски изяви.  Екипът по конкурентно право притежава задълбочени правни познания, в съчетание с компетентност по икономически и регулаторни въпроси. Адвокатите от DPC съдействат в редица производства относно контрола върху концентрациите, антитръстови нарушения и нелоялна конкуренция, както и консултират водещи местни и международни компании във връзка с различни регулаторни и специфични за даден отрасъл въпроси; маркетингови и промоционални кампании и реклама; политики за ценообразуване и модели на дистрибуция.

Константин Кунчев – асоцииран член, е завършил с отличие специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2009 г. Непосредствено след завършването си работи като експерт към Министерство на правосъдието, а след това и като съдебен помощник в Административен съд – София област. През 2015 г. завършва обучението си за младши съдия към Националния институт на правосъдието. В периода от 2015 г. до 2017 г. е младши съдия в Софийски градски съд, а от 2017 г. е съдия в Софийския районен съд. В периода 2012-2023 г. преподава като хоноруван асистент по облигационно право и граждански процес към СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и Нов български университет. Участва в работни групи в Народното събрание и Висшия съдебен съвет, разглеждащи измененията в ГПК, свързани със заповедното производство и защитата на потребителите. Съдия наставник е в стажантската програма към Софийския районен съд, организирана с подкрепата на Комисия Фулбрайт. Автор е на сборници със съдебна практика, коментари и библиографични справки по Закона за задълженията и договорите, както и на множество научни статии в областта на облигационното право, търговското право, гражданския процес и потребителското право. Лектор и съорганизатор е на множество научни конференции, публични лекции, обучения и състезания за студенти и практикуващи юристи. Основните сфери на научен и практически интерес за него представляват принципите на върховенство на правото на ЕС, конституционно правосъдие,  защита правата на човека, облигационно право, както и материалните и процесуалните аспекта на потребителската защита в светлината на правото на ЕС и връзката между потребителското и конкурентното право. 

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам