Начало » Отношения между Европейската комисия и националните съдилища по прилагане на членове 101 и 102 ДФЕС

Отношения между Европейската комисия и националните съдилища по прилагане на членове 101 и 102 ДФЕС

Националните съдилища на държавите членки прилагат членове 101 и 102 ДФЕС паралелно с Европейската комисия (EК) и националните органи за защита на конкуренцията (НОК). Националните съдилищата са длъжни да прилагат тези разпоредби в съдебни процеси между частни лица по искове относно договори или по такива за обезщетение на вреди (вж. Частно правоприлагане). Националните съдилища могат да прилагат тези разпоредби също и в качеството си на публичен правоприлагащ орган или на апелативен съд. В някои държави членки националните съдилища са натоварени да прилагат тези разпоредби като орган по конкуренция. При прилагането на членове 101 и 102 ДФЕС националните съдилища  запазват своята процесуална автономия.

Паралелната компетентност на множество органи при прилагането на членове 101 и 102 ДФЕС  изисква наличието на механизми, които да осигурят непротиворечивото прилагане на тези разпоредби в целия Европейския съюз (ЕС).

В тази връзка от съществено значение е ефективното сътрудничество между ЕК и националните съдилища, което почива на принципа за лоялно сътрудничество, заложен в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Съдът на ЕС отбелязва, че задължението за лоялно сътрудничество, наложено на институциите на ЕС, придобива особено значение, когато засяга съдебните органи на държавите членки, натоварени да следят за прилагането и за спазването на  съюзното право  в националната правна уредба ( вж. Дело C 429/07 Inspecteur van de Belastingdienst т.31)

Сътрудничеството е двустранно и се проявява в различни форми. Така например, когато разглеждат дела, свързани с прилагането на членове 101 и 102 ДФЕС, съдилищата на държавите членки могат да се обръщат към ЕК с искане да им бъде предоставена  информацията, с която тя разполага или с нейното становище по икономически, фактически и правни въпроси.  В такъв случай Комисията представя писмено становището, без да взема предвид основанията за делото, което се разглежда от националния съд.  ЕК и НОК могат по своя инициатива да дават становища по конкретни дела, разглеждани от националните съдилища. Нещо повече, ако съответният национален съд им разреши, те могат да представят и устно своите становища в рамките на съдебното производство. ЕК инициира предоставянето на становища по конкретни дела, когато счете, че това е необходимо, за да се осигури последователност в прилагането на членове 101 и 102 ДФЕС. За разлика от авторитетното тълкуване на правото на Съюза от Съда на ЕС, становището на ЕК не обвързва правно националния съд.

От своя страна националните съдилища сътрудничат с ЕК в нейните разследвания като  ѝ предоставят документи, необходими за оценка на дело, по което ЕК  би искала да представи становище, както и като ѝ изпращат съдебни решения по прилагане на членове 101 и 102 ДФЕС. Националните съдилища също така оказват съдействие на ЕК, като ѝ дават разрешение за извършване на претърсвания на територията на съответната държава членка при  разследване на нарушения на член 101 или член 102 ДФЕС.

Последователното прилагане на членове 101 и 102 ДФЕС в ЕС се гарантира и чрез задължението на националните съдилища да не вземат решения, които противоречат на решения или практики, по които ЕК вече се е произнесла с решение.  Ако национален съд не е съгласен с  решението на ЕК той трябва да се обърне към Съда на ЕС с преюдиициално запитване, с което да поиска от Съда да  даде авторитетно тълкуване на членове 101 ДФЕС  и 102 ДФЕС. Националните съдилища също така трябва да избягват вземане на решения, които биха противоречали на решение, което ЕК предвижда да приеме по вече образувани  от нея производства. За тази цел националният съд може да попита ЕК дали е започнала производство, свързано със същите споразумения, решения или практики и, ако е започнала такова, за хода на производството и вероятността за решение в този случай. Националният съд може да прецени дали е необходимо да спре своето производство, за да изчака ЕК да се произнесе с решение.

Правилата относно сътрудничеството между ЕК и националните съдилища са консолидирани в  Известие на Комисията относно сътрудничеството между Комисията и съдилищата на държавите-членки на Европейския съюз при прилагането на членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност

Използваме бисквитки, за да Ви осигурим най - пълноценно преживяване на нашия уеб сайт. За повече подробности прочетете нашата политика на поверителност Виж още
Приемам
Отказвам